...

صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما


سایت جدید
3Day

دعوت به همکاری تدریس جدید

موسسه برتر

مرکز مشاوره شغلی خانه عمران

اخذ گواهینامه ساخت و ساز

آمادگی آزمون کارشناسی‌ رسمی ماده 187 قوه قضائیه و ماده 27 نظام مهندسی

حامیان اشتغال محور

سایت اپرا تهویه

نوین دانشمند


 

مؤسـسه تحقیق و توسعه خانه عمران، با پشتوانه ۱۵ سال فعالیت حرفه‌ای در تربیت نیـروهای متخصـص صنعت سـاخت و سـاز کشور براسـاس ایده ای کاربـردی مبتنی بر آمـوزش های شغلی، با تشـکیل کارگـروهی مـرکب از کارشناسان منابع انسانی، آمـوزش، صنعت سـاختمان، اقتـصاد و متخصـصان کارآفرینی، ضمن نیازسنجی و مطالعات گسترده ، طراحی مسیرهای شغلی‌ را برای هر یک از سطوح هرم نیروی انسانی پروژه ها و سازمان های مرتبط طی چند فاز متوالي در دستور کار خود قرار داده است.

لازم بذکـر است:
1- در انتهای هر پودمان به دانش آموختگان واجدشرایط علاوه برلیست واحدهای گذرانده شده، گواهینامه شایستگی شغلی (مدرک 4C)و کارت هویت حـرفه اي خانه عمـران (CID CARD) اعطاء خواهد شد.
(توضیحات بیشتر)

2- پیـرو تفاهم نامه های منعقد شده با شرکت های بزرگ ساختمانی، زمینه جذب دانش آموختـگان در پروژه ها فراهم شده است. (توضیحات بیشتر)
3- ظرفیت پیـش بیـنی شده برای هر پودمان تخصصی در سال ۱۳۹۲ حدود 30 نفر می باشد.
4- برای شرکت در پـودمان ها، رعایت ضـوابط تعییـن شـده از جمله شرایط تحصیلی و حرفه ای الزامی است.
5- مدت برگزاری پـودمان ها ۶ ماه و ۱ سال می باشد.

 


.

دعوت به همکاری

امور نمایندگی ها

سالنامه

افتتاح نمایندگی سمنان

مشاوره با واحد پذیرش

تخفیف ثبت نام اینترنتی

نشریه الکترونیکی خانه عمران

يکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩