دوره های معماری پیشنهادی

صفحه اصلی > منظر > معرفی نشریات و کتب تخصصی > آشنایی با طراحی محیط و منظر 

 

 

آشنایی با کتاب طراحی محیط و منظر

 


جان ، ل . ماتلاک
شابک کتاب ( دوره دو جلدی ) : ۹ - ۰۳ - ۷۳۰۷ - ۹۶۴


بخش های کتاب - جلد اول
- مفاهیم و دید کلی
- مفاهیم محیط و منظر
- مردم ، نگرشها و ادراکات
- آموزش و تفکر طراحی
- عوامل موثر بر طراحی
- فرایند محیط و منظر
- منابع و دانش فنی
- جنبه های حسی ادراک
- جنبه های زمانی ادراک
- هنرهای بصری به عنوان سازوکار نظم دهنده
- هندسه به عنوان ساز وکار نظم دهنده

خلاصه جلد اول
این کتاب افزون بر اینکه به مفاهیم ، نگرش و پیوندهای مردمی در آشنایی با طراحی محیط و منظر پاسخ می دهد ، شمردن گرایش های کارسازی چون : بوم شناسی ، فرهنگی و حتی آموزش تفکر طراحی را نیز از نظر دور نداشته و جستجو گرانه به ویژگی ها و دیدگاه های نوین روابط انسان - زمان و مکان سازی ها پرداخته است.
بخش های کتاب - جلد دوم
الگوهای طراحی
طراحی به صورت راه حلی خلاقانه
عقاید و فرایندهای در حال تغییر
سلامت و پایداری بوم شناختی
سلامت روانی و مکان سازی

 
 

<<بازگشت
پاتوق معماران
دوره Rhino
دوره طراحی نما

فروشگاه کتاب

خانه عمران

اشتراک فایل